ภาคเรียน ครั้งที่ ปีการศึกษา  
เงื่อนไขที่ค้นหา:ระดับ
[ ] [ ปี() ]
[
]
[      ]


ตรวจสอบรายชื่อกรุณา login
user: password:

รหัสวิชาชื่อวิชาCr.วิชาพื้นฐานสาขาบรรยาย, ปฏิบัติเวลา: ห้องรับลง
03602421Simulation
 • อาจารย์ธนพันธ์ คงทอง
 • 303602321T17(4)
  (ภาคปกติ)
  800M-13-16 : 150405
  209
  -กลุ่มวิชาบูรณาการ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-T14(4)
  T05(2)
  M01(4)
  M02(4)
  M03(4)
  M05(4)
  S18(2)
  S03(4)
  (ภาคปกติ)
  800Th-9-12 : 5101
  9092
  01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-T14(4)
  T05(2)
  M01(4)
  M02(4)
  M03(4)
  M05(4)
  S18(2)
  S03(4)
  (ภาคปกติ)
  801Th-13-16 : 5101
  90101
  01999041Economics for Better Living
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-T14(4)
  T05(2)
  M01(4)
  M02(4)
  M03(4)
  M05(4)
  S18(2)
  S03(4)
  (ภาคปกติ)
  802F-9-12 : 1406
  9087
  -กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปัญหาพิเศษ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101491Research Methods in Economics
 • อาจารย์จีรพรรณ กุลดิลก
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 301101281,
  01101282,
  01101371,
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800M-9-12 : 18101
  120118
  01101491Research Methods in Economics
 • อาจารย์จีรพรรณ กุลดิลก
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 301101281,
  01101282,
  01101371,
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801M-13-16 : 18101
  12095
  01101491Research Methods in Economics
 • อาจารย์จีรพรรณ กุลดิลก
 • อาจารย์พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
 • 301101281,
  01101282,
  01101371,
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Sun-9-12 : 18101
  12086
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101251Money and Banking
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
 • 301101182G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800F-9-12 : 18101
  8081
  01101251Money and Banking
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
 • 301101182G01(2)
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801F-13-16 : 18101
  8065
  01101251Money and Banking
 • อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
 • อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
 • 301101182G02(2)
  G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Sat-9-12 : 18101
  12077
  01101351Public Finance
 • อาจารย์อังศุธร เถื่อนนาดี
 • อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
 • 301101182,
  01101281,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800W-9-12 : 18302
  12069
  01101351Public Finance
 • อาจารย์อังศุธร เถื่อนนาดี
 • อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
 • 301101182,
  01101281,
  G01(3)
  (ภาคปกติ)
  801W-13-16 : 18302
  125121
  01101351Public Finance
 • อาจารย์อังศุธร เถื่อนนาดี
 • อาจารย์ชิราภรณ์ วงศ์แสน
 • 301101182,
  01101281,
  G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Tu-16-19 : 18101
  120104
  01101452Financial Market Theory
 • อาจารย์ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล
 • 301101251G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Th-13-16 : 18201
  8079
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101311Economics of Development and Planning
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Th-9-12 : 18302
  10091
  01101311Economics of Development and Planning
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G01(3)
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  801Th-13-16 : 18302
  10092
  01101311Economics of Development and Planning
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G02(3)
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900W-16-19 : 18302
  120100
  01101413Project Preparation and Evaluation
 • อาจารย์ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
 • อาจารย์วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
 • 301101311G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800W-9-12 : 5201
  8079
  01101415Economic Development of ASEAN Countries
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800W-13-16 : 18101
  8080
  01101415Economic Development of ASEAN Countries
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • อาจารย์เกวลิน มะลิ
 • 301101281,
  01101282,
  G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900F-16-19 : 5101
  5065
  01101416Economics of Poverty and Inequality
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • 301101182G01(4)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9-12 : 5201
  6060
  01101416Economics of Poverty and Inequality
 • อาจารย์นวลพรรณ ไม้ทองดี
 • 301101182G02(4)
  (ภาคพิเศษ)
  900Tu-16-19 : 18201
  5052
  -กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ(คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)
  01101171Mathematical Economics I
 • อาจารย์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-G01(1)
  (ภาคปกติ)
  800Tu-9-12 : 18101
  119109
  01101171Mathematical Economics I
 • อาจารย์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-G01(1)
  (ภาคปกติ)
  801Tu-13-16 : 18101
  119108
  01101171Mathematical Economics I
 • อาจารย์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
 • อาจารย์วรยศ ละม้ายศรี
 • 3-G01(1)
  (ภาคปกติ)
  802W-9-12 : 5101
  120134
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...


   
  คำแนะนำ
                   - สาขา คือ สาขาที่อนุญาตุให้นิสิตลงทะเบีนได้ เช่น R01(1) = สาขา R01 ปี 1  
                    T*(2) = นิสิตสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 2   M01* = นิสิตสาขา M01 ทุกชั้นปี  
                     R=คณะวิทยาการจัดการ      S=คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
                    T=คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   M=วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

   
   
   
   
   
  ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169