ตารางสอบไล่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ [9พ.ย.2560] ( 3630)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

ขอรับเงินคืนบัตรนิสิตรหัส57 [] ประกาศ [27ก.ย.2560] ( 598)
  นิสิตที่รหัสขึ้นต้น 57 ชำระเงินค่าธรรมเนียมบัตรนิสิตแล้ว ให้ติดต่อรับเงินคืนที่ช่องบริการที่ 1 พร้อมถ่ายสำเนานิสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [18ก.ย.2560] ( 2900)
  กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอขยายเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 57 [] ประกาศ [15ก.ย.2560] ( 509)
ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [24ส.ค.2560] ( 2902)
  ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ข้อ 27 ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไปลงชื่อที่ อบก. เพื่อเข้ารับเหรียญเรียนดีในวันพิธีไหว้ครู ในวันที่ 7 กันยายน 2560 สำหรับนิสิตที่ได้เข้าพิธีไหว้ครู สามารถติดต่อรับเหรียญดีย้อนหลังด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนิสิต ได้ที่งานบริการศึกษา ช่องบริการที่ 2 ได้ตั้งแต่ว้นที่ 2-31 ตุลาคม 2560

การขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21ส.ค.2560] ( 0)
  ผู้ที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ถ้ามีเครื่องหมาย / ช่องอนุมัติปริญญาแล้ว สามารถขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา (ใช้รูปชุดครุย) โดยเขียนคำร้องขอเอกสารทางศึกษายื่นได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560] ( 0)
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

รายชื่อใบรายงานผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ(TOEIC) สำหรับนิสิตรหัส 57 [] ประกาศ [23ก.ค.2560] ( 8139)
  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดูลำดับเลขที่ และติดต่อขอรับใบผลรายงานคะแนนสอบ TOEIC ที่คณะต้นสั้งกัดรายวิชา(ดูประกาศจากคณะอีกครั้ง)

รายชื่อนิสิตชาดสอบภาษาอังกฤษ(TOEIC) รหัสนิสิต 57 [] ประกาศ [23ก.ค.2560] ( 2141)
  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ายืนยันการสอบแต่ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่วิทยาเขตกำหนดให้ติดต่อคณะต้นสังกัด ทำคำร้องขอชี้แจงข้อมูลและเหตุผล ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อคณบดีต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ ตามเอกสารที่แนบมาให้

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 6970)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิ.ย. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [9มิ.ย.2560] ( 4275)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21พ.ย.2559] ( 1395)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3202)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 3792)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7