ตารางสอบกลางภาคคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 ประกาศ [18มิ.ย.2561] ( 23)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิ.ย. 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [6ม.ค.2561] ( 35)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561 ประกาศ [14พ.ค.2561] ( 35)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา [] ประกาศ [11พ.ค.2561] ( 169)
รายชื่อนิสิตที่ยืนยันข้อมูลทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่แต่ไม่ได้ถ่ายภาพ [] ประกาศ [11พ.ค.2561] ( 59)
  รายชื่อนิสิตที่ยืนยันข้อมูลทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่แต่ไม่ได้ถ่ายภาพ ให้ติดต่อขอทำบัตร่ได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ อาคาร 1 บริการวิทยาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 ไม่เช่นนั้นบัตรจะหมดอายุ นิสิตต้องเสียค่าดำเนินการทำบัตรใหม่เอง 100 บาท ด่วน!

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ประกาศ [5ส.ค.2561] ( 41)
ตารางสอบไล่ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [19เม.ย.2561] ( 92)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รูปถ่าย (ชุดครุย) สำหรับเอกสารจบการศึกษา [] ประกาศ [5มี.ค.2561] ( 111)
  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 ณ.วันที่ 22 ก.พ.61 [] ประกาศ [22ก.พ.2561] ( 98)
  ตรวจสอบ รหัสนิสิต ตัวสกดชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา โดยยื่นคำร้องขอเอกสารพร้อมรูปชุดครุยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354580-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นสอบได้ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [30ม.ค.2561] ( 1465)
รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [25ธ.ค.2560] ( 1327)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560] ( 0)
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 8769)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [02มิ.ย.2560] ( 1118)
การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3662)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 4156)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7