ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ [26ก.ย.2560] ( 16)
  ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ลงทะเบียนได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/ ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน– วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 60 ก่อนเวลา 24.00 น. พร้อมพิมพ์ใบ Barcode เพื่อนำมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับเหรียญเกียรตินิยม ในวันที่ 30 กันยายน 2560 หากไม่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมงาน

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [18ก.ย.2560] ( 872)
  กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศตารางสอบซ้ำซ้อน สอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [] ประกาศ [17ก.ย.2560] ( 2305)
  ให้นิสิตเข้าสอบตามวัน เวลา และห้องสอบที่กำหนด

ขอขยายเวลาวันหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 57 [] ประกาศ [15ก.ย.2560] ( 292)
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ [6ก.ย.2560] ( 5264)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2558 มาเข้ารับปีการศึกษา 2559 (พ.ศ.2560) [] ประกาศ [30ส.ค.2560] ( 1816)
  ติดต่อสอบถามงานบริการการศึกษา 038-354581-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [29ส.ค.2560] ( 1062)
  ตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อสกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354581-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคปลายปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [29ส.ค.2560] ( 1347)
  ตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อสกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354581-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคต้นปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [29ส.ค.2560] ( 556)
  ตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อสกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา 038-354581-4 ต่อ 2631 มือถือ 088-2030491

(ป.โท ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ) ตารางสอบ และกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [01ก.ย.2560] ( 342)
  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 [] ประกาศ [24ส.ค.2560] ( 2494)
  ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ข้อ 27 ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไปลงชื่อที่ อบก. เพื่อเข้ารับเหรียญเรียนดีในวันพิธีไหว้ครู ในวันที่ 7 กันยายน 2560 สำหรับนิสิตที่ได้เข้าพิธีไหว้ครู สามารถติดต่อรับเหรียญดีย้อนหลังด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนิสิต ได้ที่งานบริการศึกษา ช่องบริการที่ 2 ได้ตั้งแต่ว้นที่ 2-31 ตุลาคม 2560

การขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21ส.ค.2560] ( 0)
  ผู้ที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ถ้ามีเครื่องหมาย / ช่องอนุมัติปริญญาแล้ว สามารถขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา (ใช้รูปชุดครุย) โดยเขียนคำร้องขอเอกสารทางศึกษายื่นได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560] ( 0)
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

รายชื่อใบรายงานผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ(TOEIC) สำหรับนิสิตรหัส 57 [] ประกาศ [23ก.ค.2560] ( 7799)
  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดูลำดับเลขที่ และติดต่อขอรับใบผลรายงานคะแนนสอบ TOEIC ที่คณะต้นสั้งกัดรายวิชา(ดูประกาศจากคณะอีกครั้ง)

รายชื่อนิสิตชาดสอบภาษาอังกฤษ(TOEIC) รหัสนิสิต 57 [] ประกาศ [23ก.ค.2560] ( 2046)
  นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ายืนยันการสอบแต่ไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่วิทยาเขตกำหนดให้ติดต่อคณะต้นสังกัด ทำคำร้องขอชี้แจงข้อมูลและเหตุผล ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อคณบดีต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ ตามเอกสารที่แนบมาให้

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [12ก.ค.2560] ( 6862)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิ.ย. 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศ [9มิ.ย.2560] ( 4180)
  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศ [21พ.ย.2559] ( 1333)
  นิสิตที่ชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา
! (นิสิตปริญญาโท) ที่มี Account Nontri บางเขน เข้าสู่ระบบลงทะเบียนคลิกที่นี้


การขอเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต [] ประกาศ [2ส.ค.2559] ( 3092)
  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 [] ประกาศ [31ต.ค.2554] ( 3739)
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7