รหัสประจำตัว:   รหัสผ่าน :
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
พิมพ์ใบแทนบัตรนิสิต
 
 
 
  รายชื่อนิสิตได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จะมีการมอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตในวันพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ให้นิสิตติดต่อ อบก.อาคาร 9 เพื่อแจ้งการเข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครู นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันพิธีไหว้ครูสามารถติดต่อขอรับเหรียญเรียนดีได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ช่องบริการที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

  หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการการศึกษา (038)354580-4 ต่อ 666531 มือถือ 088-2030491

  ตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้อง หรือติดต่องานบริการการศึกษา (038)354580-4 ต่อ 666531 หรือ 088-2030491

  สำหรับนิสิตเข้าใหม่ที่สิ้นสุดสภาพนิสิตในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ของม.เกษตรศาสตร์ ให้ทำเรื่องขอเทียบโอนรายวิชาที่มีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C ภายใน 2 สัปดาห์ตั้งแต่เปิดภาคเรียน (ตามขั้นตอนเอกสารแนบ)

  นิสิตสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้จากเมนูตารางเรียนนิสิต

ขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ประกาศ [31ก.ค.2561]
  นิสิตที่มีรายชื่อประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สามารถติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ดังนี้ ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว) ทรานสคริป (รูปถายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว) เขียนคำร้องพร้อมยื่นรูปชุดครุยได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

นิสิตที่เข้ารับการทดสอบ (TOEIC) รหัส 58 ประกาศ [19ก.ค.2561]
  นิสิตที่เข้ารับการทดสอบ (TOEIC) รหัส 58 วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 60 ให้ติดต่อขอรับใบรายงานคะแนนจากคณะต้นสังกัดของนิสิตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 700 บาท ที่ห้องงานคลังชั้น 3 อาคาร 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาส่งที่ช่องบริการที่ 4 งานบริการการศึกษา

  นิสิตที่มีรายชื่อให้ติดต่อขอรับบัตรนิสิตได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ ที่อาคาร 1 บริการวิทยาการ บัตรจะหมดอายวัน 15 ส.ค.61 ขอให้ติดต่อรับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ส.ค.61

  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

  นิสิตสามารถค้นหาตารางสอบ วันเวลา และเลขที่นั่งสอบได้ โดยป้อนรหัสประจำตัวนิสิตเพื่อค้นหา

  ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษาฉบับจบการศึกษา ให้เตรียมรูปถ่ายชุดครุยตามระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ชุดครุยและสีพู่ตามคณะ เนคไทสีพื้น สีเขียว มก.

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

การขอขยายเวลาหมดอายุบัตรประจำตัวนิสิต รหัส 57 (ชั้นปีที่4) ประกาศ [17ส.ค.2560]
  นิสิตรหัส 57 (ชั้นปีที่ 4) สามารถใช้บัตรนิสิตเดิมได้จนถึงวันหมดอายุ วันที่ 31 ก.ค. 261 (ตามรายละเอียดบันทึกข้อความแนบ)

  วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา (หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)

  ให้นิสิตดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากการเปิดภาคเรียน

แนวทางการแก้ไขใบ ku7 ประกาศ [31ต.ค.2554]
  เอกสารแนวทางการแก้ไขใบ ku7

 
 
(11)
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169